Testowy 1

vreververtvretrtvretvrtevrtvvtrvvvertvrvrtvrtvrvertvrtrtvrtvtrv
vreverv
ervv
erv
erv
er
ver